Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Remont budynku przedszkola w Zespole Przedszkoli nr 2 w Międzychodzie 2017-04-28 18:16:14 Składanie ofert w toku
2017-05-15
Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w ramach zadania: Upowszechnianie kultury fizycznej i integrowanie mieszkańców wsi oraz turystów poprzez budowę siłowni zewnętrznych na obszarach wiejskich (w m. Zatom Nowy, Zatom Stary, Mokrzec, Kaplin, Radgoszcz, Mierzyn, Piłka, Muchocin, Gorzycko Stare i Dzięcielin). 2017-04-21 09:45:32 Minął termin składania ofert
Budowa dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych Głażewo - Łowyń, Etap I 2017-04-27 09:13:39 Minął termin składania ofert
Budowa drogi gminnej w miejscowości Łowyń pełniącej funkcję obwodnicy 2017-03-21 10:46:00 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów komunalnych segregowanych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Międzychód. 2017-02-02 13:39:27 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe: Opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych do rowu melioracyjnego z terenu zlewni obejmującej fragment ul. Browarowej i plac handlowy w Międzychodzie. 2017-01-09 15:20:28 Minął termin składania ofert
Dostawa oleju napędowego (ON) i benzyny bezołowiowej (PB95) do pojazdów Gminy Międzychód w 2017 r. 2017-01-02 09:39:57 Minął termin składania ofert
AQUALIFT: Przebudowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi 500mm PVC-U SN8 z uszczelkami trwale mocowanymi w kielichu rury wraz z studniami kanalizacyjnymi. 2017-01-26 08:19:45 Minął termin składania ofert
AQUALIFT: Dostawa leasing operacyjny ciągnika rolniczego na potrzeby Zamawiającego 2016-12-20 11:36:58 Minął termin składania ofert
Wykonanie usługi polegającej na odbiorze zwłok zwierzęcych i ich części zwanych potocznie "padliną"na terenie Gminy Międzychód w roku 2017. 2016-12-05 09:24:08 Minął termin składania ofert
Całodobowe świadczenie usług weterynaryjnych dla zwierząt poszkodowanych w wypadkach i kolizjach drogowych oraz innych podobnych zdarzeniach losowych na terenie Gminy Międzychód w 2017 roku 2016-12-05 09:24:21 Minął termin składania ofert
Wykonanie usługi polegającej na obsłudze pojemników do selektywnej zbiórki odpadów - produkty lecznicze, wyroby medyczne na terenie Gminy Międzychód w roku 2017. 2016-12-05 09:24:29 Minął termin składania ofert
Wykonanie usługi polegającej na przyjęciu,zapewnieniu miejsca i właściwej opieki w gospodarstwie rolnym dla zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Międzychód, które uciekły,zabłąkały się lub zostały porzucone, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotąd pozostawały. 2016-12-05 09:24:35 Minął termin składania ofert
Zadanie polegające na wycince drzew zlokalizowanych na terenach należących do Gminy Międzychód - 15 szt. topola kanadyjska 2016-11-30 11:35:44 Minął termin składania ofert
Zadanie polegające na wycince drzew zlokalizowanych na terenach należących do Gminy Międzychód 2016-11-30 11:35:55 Minął termin składania ofert
Budowa oświetlenia ulicy Tęczowej w miejscowości Bielsko Gmina Międzychód. 2016-12-13 08:44:51 Minął termin składania ofert
DOWÓZ DZIECI DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WRAZ Z OPIEKĄ NA TERENIE GMINY MIĘDZYCHÓD 2016-12-05 12:16:12 Minął termin składania ofert
AQUALIFT: Remont drogi wewnętrznej na ternie Stacji Uzdatniania Wody w Międzychodzie przy ul. Bolesława Chrobrego 24B 2016-11-22 14:23:58 Minął termin składania ofert
AQUALIFT: Remont pomieszczenia garażowego budynku administracyjno warsztatowym położonego w Międzychodzie przy ul. Bolesława Chrobrego 24A 2016-11-17 12:52:09 Minął termin składania ofert
AQUALIFT: dostawa paliw: benzyny bezołowiowej 95 dla urządzeń będących na wyposażeniu (tankowanie od kanistrów) Zamawiającego oraz oleju napędowego dla samochodów będących własnością MSK AQUALIFT Spółka z o.o., polegająca na umożliwieniu Zamawiającemu tankowania ww. paliwa. 2016-12-06 13:29:54 Minął termin składania ofert
Remont przepustu na zalewie rzeki Warty w m. Mierzyn 2016-11-03 12:56:49 Minął termin składania ofert
Wykonanie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie Gminy Międzychód. 2016-10-31 10:49:51 Minął termin składania ofert
Przebudowa nawierzchni chodników w Międzychodzie przy  ul. Zewnętrznej i Spichrzowej.  2016-11-10 13:45:16 Minął termin składania ofert
AQUALIFT: wykonanie garaży z blachy trapezowej na konstrukcji metalowej ocynkowanej 2016-09-30 07:04:17 Minął termin składania ofert
Modernizacja budynku  Strażnicy OSP w miejscowości  Mokrzec. 2016-10-11 09:08:39 Minął termin składania ofert
AQUALIFT: Utwardzenie dróg na Cmentarzu Komunalnym w Międzychodzie. 2016-09-27 12:03:33 Minął termin składania ofert
Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Mierzyn. 2016-10-04 11:45:46 Minął termin składania ofert
Remont parkingu przy ul. Szpitalnej w Międzychodzie. 2016-10-03 15:19:56 Minął termin składania ofert
Modernizacja  budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości  Zatom Stary. 2016-10-03 11:39:51 Minął termin składania ofert
Modernizacja budynku  Strażnicy OSP w miejscowości  Zatom Nowy. 2016-09-28 10:22:57 Minął termin składania ofert
Modernizacja  budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości  Dormowo. 2016-09-28 10:21:47 Minął termin składania ofert
Wykonanie infrastruktury ścieżki edukacyjnej w dolinie Kamionki 2016-09-13 12:32:37 Minął termin składania ofert
AQUALIFT: Remont sieci zewnętrznych w obrębie Stacji Uzdatniana Wody w Międzychodzie 2016-10-03 13:27:50 Minął termin składania ofert
AQUALIFT: Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami ul. Zagrodowa 64-400 Międzychód 2016-08-19 16:45:04 Minął termin składania ofert
AQUALIFT: Budynek mieszkalny wielorodzinny klatka C i D - wykonanie instalacji wewnętrznych, podłoża pod posadzki, tynki wewnętrzne 2016-07-29 13:48:50 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów komunalnych segregowanych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, oraz innych nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe oraz nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Międzychód 2016-09-16 09:11:01 Minął termin składania ofert
Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przebudowy plaży nad jez. Mierzyńskim. 2016-09-15 11:03:45 Minął termin składania ofert
Przetarg Aqualift: Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej ul. Zagrodowa w Międzychodzie 2016-07-29 14:46:43 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów komunalnych segregowanych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz innych nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe oraz nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno wypoczynkowe położone na terenie Gminy Międzychód. 2016-07-01 10:47:41 Minął termin składania ofert
Usługa opracowania dokumentacji wnioskowej do składania wniosków w ramach WRPO 2014+ w Poddziałaniu 8.1.2. i Poddziałaniu 9.3.3. dotyczących sali sportowej przy SP1 i G1 w Międzychodzie. 2016-06-16 14:58:42 Minął termin składania ofert
Rewitalizacja terenu przy ul. Langowicza w Międzychodzie budowa parkingu. 2016-06-17 09:00:24 Minął termin składania ofert
Przebudowa nawierzchni chodników w Międzychodzie przy ul. Iczka i ul. Rolnej 2016-06-08 09:12:01 Minął termin składania ofert
MOSTiR sp. z o.o.: PISEMNY  PRZETARG  NIEOGRANICZONY na  sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie zespołu domków letniskowych w Mierzynie, gmina Międzychód, powiat Międzychód, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 637 o pow. działki 1.662m2. 2016-05-09 17:55:22 Minął termin składania ofert
MOSTiR sp. z o.o.: PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie zespołu domków letniskowych w Mierzynie, gmina Międzychód, powiat Międzychód, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 579/2 o, pow. działki 761,00m2. 2016-05-09 17:51:06 Minął termin składania ofert
Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opieką na terenie Gminy Międzychód. 2016-05-17 13:55:25 Minął termin składania ofert
Międzychód: Budowa Sali szkoleniowej dla strażaków OSP w budynku świetlicy wiejskiej w m. Radgoszcz Etap I. 2016-05-04 08:34:07 Minął termin składania ofert
Budowa drogi zbiorczej południowo zachodniej ˝obwodnicy˝ Międzychodu - III etap Budowa nawierzchni ul. Zagrodowej wraz z odwodnieniem. 2016-05-16 14:01:15 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe Dotyczące kompleksowej obsługi gastronomicznej i handlowej imprezy plenerowej wraz ze sprzedażą napojów alkoholowych, organizowanej przez Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie  na terenie ? Plac Kościuszki. 2016-03-21 14:25:44 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż urządzeń na Place zabaw w miejscowościach (Mokrzec, Kaplin, Radgoszcz, Mierzyn, Piłka), w ramach zadania: ˝Dzieci przyszłością naszą i naszych miejscowości˝. 2016-03-04 17:04:59 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Remiszewskiej w Międzychodzie. 2016-02-26 16:37:49 Minął termin składania ofert
Bieżąca naprawa odcinków dróg ,będących we władaniu Gminy Międzychód, o nawierzchni gruntowej , w obrębie Miasta i Gminy Międzychód. 2016-01-05 13:59:06 Minął termin składania ofert
Wykonanie robót budowlanych w   zakresie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych masą mineralno-asfaltową na drogach gminnych na terenie Miasta i Gminy Międzychód  w roku 2016. 2016-01-05 09:23:32 Minął termin składania ofert
Wykonanie robót w zakresie mechanicznego profilowania i wałowania dróg gruntowych na terenie Miasta i Gminy Międzychód w roku 2016. 2016-01-05 14:09:52 Minął termin składania ofert