Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenia o przyznanej dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2018-02-22 07:40:33 dodanie dokumentu
Sprawozdania za IV kw. 2017r. Maciej Żurkowski 2018-02-22 07:36:33 dodanie dokumentu
30 dni od dnia powołania lub zatrudnienia Maciej Żurkowski 2018-02-19 14:20:40 edycja dokumentu
TERMINY SESJI RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU: Agnieszka Kasińska 2018-02-19 13:31:58 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym działka nr 136/57 obręb Bielsko Jacek Paluszak 2018-02-19 11:42:20 dodanie dokumentu
KOMISJA WSPÓLNA Agnieszka Kasińska 2018-02-16 15:25:00 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na lokal użytkowy położony w Gralewie Jacek Paluszak 2018-02-15 09:11:39 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia działka nr 599/17 obręb Międzychód. Jacek Paluszak 2018-02-14 10:55:58 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu działka nr 599/16 obręb Międzychód. Jacek Paluszak 2018-02-14 10:07:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.13.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Międzychód Maciej Żurkowski 2018-02-14 08:33:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.12.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Międzychód Maciej Żurkowski 2018-02-14 08:31:08 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - specjalista ds. płac w Zespole Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2018-02-13 14:53:39 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ z LIII SESJI RMM z dnia 30 stycznia 2018 r. Agnieszka Kasińska 2018-02-12 16:51:10 dodanie dokumentu
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2017 przez Burmistrza Międzychodu Maciej Żurkowski 2018-02-12 08:58:45 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Międzychodu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji środowiskowej Maciej Żurkowski 2018-02-09 11:07:52 dodanie dokumentu
KOMISJA ds. SPOŁECZNYCH Agnieszka Kasińska 2018-02-08 08:21:03 dodanie dokumentu
KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU Agnieszka Kasińska 2018-02-08 08:18:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.93.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji Maciej Żurkowski 2018-02-07 14:39:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.95.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy Międzychód w zakresie: edukacyjnej opieki wychowawczej, pomocy społecznej i ochrony zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa w roku 2018 Maciej Żurkowski 2018-02-07 14:34:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.96.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na lata 2018-2020 Maciej Żurkowski 2018-02-07 14:13:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.102.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/324/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2017-2021. Maciej Żurkowski 2018-02-07 14:11:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.11.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie podziału dotacji wyboru ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy Międzychód w zakresie: edukacyjnej opieki wychowawczej, pomocy społecznej i ochrony zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa w roku 2018 Maciej Żurkowski 2018-02-07 14:05:10 dodanie dokumentu
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Burmistrza i Rady Miejskiej Międzychodu przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2017 w procesie stanowienia prawa. Maciej Żurkowski 2018-02-07 14:03:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.10.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 stycznia 2018r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Maciej Żurkowski 2018-02-07 14:00:29 dodanie dokumentu
Organizacja urzędu Maciej Żurkowski 2018-02-06 14:59:46 edycja dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.6.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 22 stycznia 2018r. zmieniające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta i Gminy Międzychód Maciej Żurkowski 2018-02-05 13:23:38 dodanie dokumentu
Informacja w sprawie wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze strażnika miejskiego w Straży Miejskiej w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2018-02-05 11:30:55 dodanie dokumentu
Budowa dróg Oś. Słowiańskie w m. Bielsko - IV etap Maciej Żurkowski 2018-02-05 11:07:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.9.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. Opiniowania Ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy Międzychód w zakresie: edukacyjnej opieki wychowawczej, pomocy społecznej i ochrony zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa w roku 2018 Maciej Żurkowski 2018-02-05 07:55:45 dodanie dokumentu
LIII/508/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 613/15). Agnieszka Kasińska 2018-02-02 12:51:25 edycja dokumentu
LIII/508/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 613/15). Agnieszka Kasińska 2018-02-02 12:50:21 dodanie dokumentu
LIII/507/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 284). Agnieszka Kasińska 2018-02-02 12:49:43 dodanie dokumentu
LIII/506/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie nadania urzędowej nazwy ulicy w miejscowości Międzychód. Agnieszka Kasińska 2018-02-02 12:49:09 dodanie dokumentu
LIII/505/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gminnych oznaczonych numerami 17/1 i 16 obręb Mnichy, stanowiących własność Gminy Międzychód na czas nieoznaczony. Agnieszka Kasińska 2018-02-02 12:47:57 dodanie dokumentu
LIII/504/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. Agnieszka Kasińska 2018-02-02 12:47:11 dodanie dokumentu
LIII/503/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Międzychód dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Agnieszka Kasińska 2018-02-02 12:45:09 dodanie dokumentu
LIII/502/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych dla których gmina jest organem rejestrującym. Agnieszka Kasińska 2018-02-02 12:44:25 dodanie dokumentu
LIII/501/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze Miasta i Gminy Międzychód. Agnieszka Kasińska 2018-02-02 12:43:17 dodanie dokumentu
LIII/500/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzychód. Agnieszka Kasińska 2018-02-02 12:35:51 dodanie dokumentu
LIII/499/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komitetu Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Agnieszka Kasińska 2018-02-02 12:35:19 dodanie dokumentu